Yasuo NAKAGOME 1 , Shigeo NAGAFUCHI 1 , Yutaka NAKAHORI 1,3 , Takashi TAMURA 1,2 Keyword: TDF , ZFY , Y染色体 , 性分化 pp.551-554
Published Date 1990/5/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1542900140

Copyright © 1990, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.

基本情報

電子版ISSN 1882-1367 印刷版ISSN 0485-1420 医学書院

関連文献

もっと見る

文献を共有